แบบประเมินผู้สูงอายุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โปรแกรมแบบประเมินคัดกรองผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี

ข่าวประกาศ

    - 2016-12-01 สามารถ download คู่มือได้ ที่นี่
    - 2016-12-01 โปรแกรมเปิดใช้งานแล้ว วันนี้

ประชากรผู้สูงอายุ รายอำเภอ

* ที่มา ข้อมูล จาก 43 แฟ้ม typearea=(1,3),discharge=9

จำแนกตามเพศ จำแนกตามกลุ่มอายุ
รหัสอำเภอ อำเภอ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 60 - 69 ปี ร้อยละ 70 - 79 ปี ร้อยละ 80 ปี ขึ้นไป ร้อยละ รวม
4101 19699 44.26 24808 55.74 26452 59.43 13048 29.32 5008 11.25 44508
4102 3765 45.85 4447 54.15 4826 58.77 2456 29.91 930 11.32 8212
4103 3984 45.39 4793 54.61 5112 58.24 2520 28.71 1145 13.05 8777
4104 7669 44.34 9628 55.66 9995 57.78 5322 30.77 1980 11.45 17297
4105 2828 45.29 3416 54.71 3824 61.24 1804 28.89 616 9.87 6244
4106 5978 44.52 7451 55.48 8468 63.06 3774 28.10 1187 8.84 13429
4107 1621 44.74 2002 55.26 2253 62.19 1034 28.54 336 9.27 3623
4108 2052 45.91 2418 54.09 2832 63.36 1251 27.99 386 8.64 4470
4109 2768 45.80 3276 54.20 3837 63.48 1612 26.67 594 9.83 6044
4110 2793 47.15 3131 52.85 3591 60.62 1726 29.14 607 10.25 5924
4111 6228 45.21 7547 54.79 8280 60.11 3987 28.94 1507 10.94 13775
4117 6079 45.21 7366 54.79 7765 57.75 4037 30.03 1643 12.22 13445
4118 2786 46.68 3182 53.32 3663 61.38 1659 27.80 646 10.82 5968
4119 5609 44.88 6890 55.12 7738 61.91 3505 28.04 1256 10.05 12499
4120 1468 44.08 1862 55.92 1853 55.65 1056 31.71 421 12.64 3330
4121 1537 46.72 1753 53.28 1970 59.88 953 28.97 367 11.16 3290
4122 1273 47.84 1388 52.16 1579 59.34 787 29.58 294 11.05 2661
4123 1353 45.18 1642 54.82 1859 62.07 835 27.88 301 10.05 2995
4124 1308 46.43 1509 53.57 1778 63.12 827 29.36 212 7.53 2817
4125 1411 45.34 1701 54.66 1884 60.54 938 30.14 290 9.32 3112
รวม 82209 45.07 100210 54.93 109559 60.06 53131 29.13 19726 10.81 182420
แบบประเมินสุขภาพรายชุมชน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งานในส่วนนี้!!

แบบประเมินสุขภาพ ในคลินิค

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งานในส่วนนี้!!

รายงาน คลินิครายงานผลการคัดกรองผู้สูงอายุระดับคลินิค ของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองระดับชุมชนและมีปัญหา


รายงานการคัดกรองผู้ป่วยระดับคลินิค
รหัสอำเภอ อำเภอ ได้รับคัดกรองทางคลินิค แบบประเมิน 9Q สมรรถภาพสมอง MMSE - THAI 2002 ประเมินข้อเข่าเสื่อม ประเมินสุขภาพฟัน ภาวะหกล้ม Fall Risk Assignment ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมด น้อยกว่า 7 7 - 12 13 - 18 19 คะแนน ขึ้นไป ทั้งหมด น้อยกว่า 14 15 - 17 18 - 22 ไม่ได้เรียน ทั้งหมด ปกติ ผิดปกติ ทั้งหมด ปกติ ผิดปกติ ทั้งหมด Fall Risk 0 - 10 Fall Risk 11 - 20 Fall Risk 21 - 33 ทั้งหมด 0 - 7 8 - 11 12 - 14
4101 1757 33 1751 6 0 0 112 1665 16 42 49 470 346 124 517 188 336 48 1757 0 0 1030 730 151 876
4102 179 69 150 7 21 1 42 168 3 8 12 115 41 74 68 9 62 35 179 0 0 109 83 34 62
4103 132 38 131 1 0 0 43 116 9 2 3 90 27 63 50 18 32 48 132 0 0 88 44 17 71
4104 555 33 553 1 1 0 22 537 1 6 32 315 256 59 240 154 102 9 555 0 0 345 221 81 253
4105 4273 709 4265 4 3 1 740 4073 24 58 114 1151 974 177 1398 678 756 1067 4273 0 0 2209 2069 340 1864
4106 32 11 32 0 0 0 13 29 0 1 0 13 4 9 8 1 7 12 32 0 0 23 11 7 14
4107 480 28 477 2 0 1 63 424 0 3 16 163 96 67 108 10 101 28 480 0 0 221 261 51 168
4108 62 62 62 0 0 0 62 53 0 2 0 40 19 21 31 11 21 62 62 0 0 62 0 18 44
4109 72 8 70 1 0 1 9 65 0 2 3 55 28 27 24 7 17 14 72 0 0 40 32 12 28
4110 134 42 134 0 0 0 45 124 0 4 3 29 25 4 25 23 2 44 134 0 0 51 83 8 43
4111 3672 290 3665 6 1 0 471 3209 12 52 58 1074 966 108 1655 858 878 273 3672 0 0 2139 1546 385 1741
4117 618 576 618 0 0 0 563 607 0 3 2 110 99 11 361 149 214 585 618 0 0 592 26 108 484
4118 224 53 211 5 4 4 32 206 6 4 18 93 54 39 89 33 63 25 224 0 0 60 167 23 34
4119 363 5 363 0 0 0 2 363 0 0 1 22 19 3 196 64 137 21 363 0 0 187 177 32 154
4120 602 22 602 0 0 0 46 559 1 20 1 95 30 65 459 399 79 34 602 0 0 339 265 58 279
4121 171 19 170 1 0 0 6 171 0 0 5 50 47 3 53 23 31 50 171 0 0 102 71 29 71
4122 92 6 92 0 0 0 17 76 5 3 5 59 50 9 39 14 25 31 92 0 0 53 39 12 41
4123 258 172 258 0 0 0 168 226 0 1 1 86 60 26 91 33 67 173 258 0 0 218 64 85 102
4124 132 1 132 0 0 0 21 117 5 1 5 40 38 2 31 10 21 7 132 0 0 78 54 8 70
4125 376 6 376 0 0 0 112 267 6 34 25 168 157 11 188 189 3 6 376 0 0 213 164 29 183
รายงานผู้สูงอายุรายละเอียดโปรแกรม

V 2.2.0.161019 
 - ปรับเนื้อหาการคัดกรอง การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - ปรับเนื้อหาการคัดกรอง ภาวะสมองเสื่อม : Abbreviated Mental Test (AMT)
 - ปิดปรับปรุงระบบคัดกรอง Clinic
 - เพิ่มการลบข้อมูลผู้ที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองคัดกรอง

V 2.1.2.160529 
 - เพิ่มรายงาน 5 กลุ่มโรคหลัก, รายงานด้านสังคม
 - เพิ่มรายงานคัดกรองระดับคลินิค

V 2.1.1.160121 
 - เพิ่มรายงานระดับบุคคล ของ ประชากร, ADL, ผลการคัดกรอง ของแต่ละสถานบริการ
 - ปรับปรุงชุดคำสั่งสำหรับประมวลผลข้อมูล
 - เพิ่มคำสั่งสำหรับจัดการข้อมูลเป้าประชากร ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต, ไม่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่

V 2.0.5.151227 
 - เพิ่มรายงาน การคัดกรองสุขภาพ, รายงานกลุ่ม Geriatric Syndrome
 - ปรับปรุงชุดคำสั่งสำหรับประมวลผลข้อมูล

V 2.0.4.151211
 - ปรับหน้าจอส่วนบันทึกเป็นแบบ Tab
 - นำรายงาน LTC ออกเนื่องจากไม่ได้ใช้งาน
 - เพิ่ม ระบบรายงาน พฤติกรรมสุขภาพ
 - สลับตำแหน่งปุ่ม เพิ่มข้อมูลใหม่ ไปไว้ปุ่มที่ 3 ในหน้าค้นหาข้อมูล

V 2.0.3.151209 
 - ปรับปรุงส่วนบันทึกข้อมูล เพิ่มช่องบันทึก ส่วนของโรคประจำตัวกับยาที่ได้รับ
 - ระบบตรวจสอบค่าในช่องอายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, รอบเอว
 - ระบบรายงาน TMHI

V 2.0.2.151207 
 - ปรับปรุงส่วนบันทึกข้อมูล การตรวจสอบและคำนวณค่าอัตโนมัติ
 - ระบบรายงาน ประชากร, BADL รายสถานบริการ

V 2.0.1.151203 
 - ระบบบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ
 - ระบบรายงาน ประชากร, BADL, LTC